Utbyggingskommunen Lørenskog

Fotocredit: MDG 2016

Byggekraner er et framtredende element i de sentrale delene av Lørenskog kommune anno 2016. Flere boligprosjekter er under oppføring, og til dels store endringer av landskapet vitner om at kommunen er i tydelig endring. I tillegg ser vi klare konsekvenser av at det sommeren 2015 ble enklere å bygge på huset eller oppføre garasje på egen tomt, og mange har benyttet muligheten den forenklede prosessen har gitt til å realisere drømmer for egen eiendom. I en slik situasjon er det viktig at kommunen har klare visjoner og rammer for utviklinga. Her spiller politikerne en viktig rolle.

4. september 2016

Per 1.januar 2016 hadde Lørenskog kommune en befolkning på 36.368 personer, og det er forventet en årlig vekst framover på 2 prosent. Kommunen er på 71 kvadratmeter, og innenfor dette arealet er det meste av bebyggelsen konsentrert innenfor et område i nord som utgjør 15 prosent av kommunens areal. (Kilde: KS-Konsulent AS; innbyggerundersøkelsen 2016)

Mot denne informasjonen må kommunens ledelsen, både den administrative og den politiske, danne seg et bilde av hvordan Lørenskog kommune skal og bør og kan se ut f.eks. i 2040. Befolkningsframskrivningsprognoser som Cowi har fått utført for Lørenskog kommune, viser at med forutsetninger SSB legger til grunn, vil Lørenskog oppleve en befolkningsvekst på 33 prosent i perioden 2016 til 2040 (mot antatt 30 prosent i Oslo og 29 prosent i Akershus som helhet). Utsiktene til en slik vekst vil nødvendigvis måtte få innvirkning på boligpolitikken, og det fremste styringsverktøyet kommunen har, er boligbyggingstakten.

Det er naturlig at de ulike partiene som er representert i Lørenskog kommunestyre har et noe ulikt syn på hvor det skal bygges, hva slags boliger som skal bygges, hvor høyt og tett det skal bygges, og ikke minst hvor raskt det skal bygges. Miljøpartiet De Grønne ser det som viktig at ny bygging ikke skal gå utover bokvaliteten til dem som allerede bor i kommunen. Vi skal ikke ha skyskrapere som kaster lange skygger over annen bebyggelse og skaper mørke, trange uterom uten sollys. Sjenerøse grøntarealer og bevaring av trær og topografi må ligge til grunn for alle utbyggingsprosjekter, og det er en selvfølge at boligutbyggingstakten ikke må bli så høy at ikke antallet barnehageplasser og skoleplasser holder tritt. Lørenskog har i flere år slitt med landets største skoleklasser (laveste lærertetthet), og flere elever betyr større utfordringer i så måte. Miljøpartiet De Grønne har gjennom sin plass i Teknisk hovedutvalg, i formannskapet, med varaordføreren og med sine to kommunestyrerepresentanter en god utgangsposisjon for å sette et grønt og langsiktig preg på kommunens utvikling. Dette er vi allerede i gang med, og flere av de kommende storprosjektene blir målt og veid opp mot en visjon om gode, framtidsrettede løsninger og et helhetlig preg på kommunens boligutbyggingspolitikk.