Årsmøtet 2018 er over: Fokus på samferdselsløsninger

Fotocredit: Lisa Kara Fröyland og Ernst-Modest Herdieckerhoff fikk fornyet tillit som talspersoner for lokallaget av MDG på Lørenskog.

Lørdag 3.februar arrangerte Miljøpartiet De Grønne årsmøte i lokallaget på Lørenskog. Ikke bare formaliteter og politiske visjoner stod på menyen; det gjorde oss varmt drikke, kake og sjokolade. Tross alt var det kaldere på lenge, med 12 minusgrader utendørs.

 

 

 

3. februar 2018

Det var en engasjert gjeng som møtte opp på Lørenskog rådhus til lokallagsårsmøte denne lørdagen. Det sittende styret ble gjenvalgt, og Tuva Selmer-Olsen gikk inn som ny 1.vara.

Årsmelding fra styret og regnskap ble gjennomgått, og ellers gikk mye tid til å forme partiets hovedfokus for kommende årsmøteperiode. Det var bred enighet om å fokusere på samferdsel fram mot lokallagsvalget høsten 2019. Man har lenge sett behovet for å ruste opp den lokale samferdselen. Årsmøtets fokus er en naturlig følge av MDGs handlingsførende verbalforslag i kommunebudsjettet for 2018 om at det skal satses på en offensiv lokalbussordning:

«Det forberedes et pilotprosjekt med lokal ringbussordning i samråd med Ruter etter modell av rosabusser i Oslo og grønne busser i Asker.»

MDG vil framover jobbe med å se på hvordan lokalsamfunnet kan finne politiske løsninger på utfordringene bomringen inn til Oslo vil skape for Lørenskogs pendlere til og gjennom hovedstaden.  Behovet for utvidede muligheter til innfartsparkering ved Lørenskogs togstasjoner for overgang til kollektivtrafikk har vært nevnt. MDG ser for seg en mulig løsning i en flernivåparkering under jorda med utgangspunkt i Limtomta ved Lørenskog stasjon.

MDG ønsker også å se på hvor stor del av lokal bilkjøring som utgjøres av kjøring til trening, og se om en lokal busstjeneste mellom kommunale knutepunkter og treningshaller kan veie opp for behovet for transport i lokalmiljøet. Samtidig er det verdt å undersøke om det er et udekket marked for apper for samkjøring, og hvordan dette kan løses.

I det videre mener MDG at støy- og støvproblematikken rundt Feiring bruk bør heves til et nivå der avgjørelser om tiltak kan bli tatt, etter år med det stadig økende antallet beboere som kasteballer mellom ulike beslutningsnivåer i samfunnet. MDG mener det er behov for å se på muligheten av en tunnel til å frakte tungtrafikken utenom tett befolkede boligområder på Finstad/Løken/Losby. Feiring bruk er et pukkanlegg av nasjonal interesse, og MDG ser det derfor som logisk å heve problematikken opp til høyeste nivå og be om et svar fra samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) i Stortingets spørretime om hva han har til hensikt å gjøre. Det er snakk om støyende og støvende tungtransport 365/24/7 gjennom et område der stadig nye lørenskauinger flytter inn og ser for seg det gode liv i Lørenskog.

MDG vil også aktualisere utredning rundt lokk over Riksvei 159. I en kommune som Lørenskog, der kun om lag 13 prosent av arealet består av fortettede boligenklaver rundt et sentrum, er det trist at en firefelts motorvei skal dele den sentrale bygda i to. En slik ineffektiv bruk av sentrumsarealer i en kommune i sterk vekst, setter naturlig i gang tanker om å frigjøre arealer og knytte sammen bygda igjen til et hele gjennom å legge lokk over deler av Riksvei 159 gjennom Lørenskog.

Lokallagets mannskap, til å jobbe videre med visjoner og politiske løsninger for Lørenskog, består av følgende personer, som alle så nær som 1.vara, er gjenvalgt fra tidligere årsmøteperiode:

Talspersoner: Lisa Kara Fröyland & Ernst-Modest Herdieckerhoff
Kasserer: Snorre Sletvold
Styremedlem: André Arman Helgestad
Styremedlem: Eli Sundby
Styremedlem: Rolf Hay
Styremedlem: Nils Gustav Roland
1.vara: Tuva Selmer-Olsen