Fotocredit: MDG grafikk

Grønne seire i 2018-budsjettet

I kommunestyremøtet 13.desember 2017 ble det vedtatt et budsjett for 2018 etter en flere timer lang budsjettdebatt. Miljøpartiet De Grønne sier seg fornøyd med et nøkternt budsjett, der partiets viktige fanesaker alle har blitt inkludert.

14. desember 2017

Verbalforslagene MDG fikk vedtatt:

 • Det legges til rette for at nye kommunale bygg skal ha drenerende dekke på taket.
 • Bruk av massivt tre skal fases inn som en av kommunens foretrukne byggematerialer.
 • Det skal vurderes å innlemme solenergi som energikilde for nye bygg i kommunen.
 • Det opprettes en gjenbrukssentral i tilknytning til Frivillighetssentralen.
 • Det lages en oversikt over behovene for støyreduserende tiltak i kommunen.
 • Rådmannen bes fremme en sak i 2018 med sikte på å innføre et forbud mot bruk av helse- og miljøskadelige sprøytemidler i regi av kommunen.
 • Det skal innenfor alle kommunens grøntarealer være nyttevekster som kan stimulere det biologiske mangfoldet.
 • I kommunens kantiner og institusjoner skal minst 15 prosent av maten være økologisk dyrket.
 • Kjøttfri dag skal innføres i alle kommunens kantiner.
 • Det utarbeides en plan for håndtering av svartelistede og rødlistede arter i kommunen.

 

Vedtatte verbale MDG-føringer til budsjettet:

 • Det forberedes et pilotprosjekt med lokal ringbussordning i samråd med Ruter etter modell av rosabusser i Oslo og grønne busser i Asker.
 • Utbyggningsprosjekter skal inkludere et klimabudsjett når det forelegges politikerne, og et klimaregnskap skal ledsage alle utrullingen av slike prosjekter.

 

Konkrete saker MDG har fått inn i budsjettet:

 • Det oppføres et sykkelhotell ved Lørenskog bussterminal/Metro etter modell av Lillestrøm sykkelhotell. For 2018: 3 millioner. For 2019: Ytterligere 3 millioner.
 • Oppussing  av Skårer gård: For 2018: 500 000 kroner.
 • En ekstra ergoterapistilling i kommunen (for raskere å ta unna køen av dem som kan komme seg tilbake i jobb bare de får oppfølging av ergoterapeut). For 2018: 718 000. Samme sum i hele økonomiperioden (2018-2021).
 • Opprettelsen av en kommunal miljøpris: For 2018: 50 000 kroner.
 • Miljøtiltak knyttet til trafikk til og fra Feiring bruk. For 2018: 500 000 kroner.
 • Klimaregnskap på utbyggingsprosjekter. For 2018: 500 000 kroner.
 • Matfordelingssentral (forprosjekt i 2018). For 2018: 200 000 kroner.
 • Øremerkede midler til SFO for å fokusere på gamle håndverk og husflidtradisjoner i samarbeid med blant andre Lørenskog Husflidslag. For 2018: 100 000 kroner.

 

I tillegg er vi glade for å ha fått inn følgende nye budsjettposter:

 • Pilotprosjekt i 2018 for Sommerskole, etter modell av Oslo. For 2018: 1 million.
 • Styrkning av Lørenskog bibliotek. For 2018: 500 000 kroner.
 • Driftstilskudd for lag og foreninger. For 2018: 1 million.
 • Driftsstøtte for natur- og miljøorganisasjoner. For 2018: 50 000 kroner. Samme sum hvert år i økonomiplanperioden (2018-2021).