Budsjettet i havn – og grønne forslag igjennom!

Fotocredit: Copyright MDG 2016

Onsdag 14.desember var kommunestyret i Lørenskog samlet til det siste møtet i 2016. Årets siste kommunestyremøte er alltid det møtet da rådmannens forslag til neste års budsjett legges fram til debatt, og partiene har på forhånd laget sine alternative budsjettforslag der de har vektet sine kjernesaker, lagt til og trukket fra.

15. desember 2016

Miljøpartiet De Grønne var godt fornøyd med å få flertall sammen med Ap, SV, LIV og V for et forslag som involverte ekstra midler til allerede i 2017 å kunne implementere de gode klima- og energitiltakene som den tverrpolitiske gruppa ledet av MDG har jobbet med hele høsten. MDG fikk også satt fokus på den viktige utviklinga som har skjedd rundt Skårer gård som et vekstpunkt for bærekraftig utvikling og fokus på økologiske prosjekter i lokalmiljøet. I det nye budsjettet ligger det inne midler for en 80 prosent stilling til å håndtere de mange gode intensjonene rundt kombinasjonsdriften av Skårer gård som lokalmuseum og arnested for grønne initiativ. Skolehager blir også en realitet i 2017, der man i første omgang involverer noen skoler rundt Skårer gård i en utprøving av forskjellige skolehage-modeller, før man setter skolehage-konseptet ut i allkommunal utførelse i tråd med MDGs forslag.

 


 

Miljøpartiet De Grønne hadde til sammen fem såkalte verbalforslag som ble framlagt under budsjettdebatten. Alle ble vedtatt, tre av dem av et enstemmig kommunestyre:

1.Kommunestyret ber administrasjonen finne ut om det kan legges til rette for jevnlig kontakt med dyr på sykehjemmene i kommunen, i tråd med forskning som viser fordelene med slik kontakt, og etter eksempler fra andre kommuner som har ordninger av denne typen.

2.Kommunestyret vil ha en kartlegging av tilstanden på belysning av kommunens gangtunneler og bussholdeplasser med det for øye å sørge for trygge forhold for fotgjengere og kollektivbrukere til alle tider av døgnet.  Det bes om at det særlig ses på muligheten av å benytte solcelleteknologi til formålet.

3.Kommunestyret ber administrasjonen ta et initiativ i forhold til Ruter for å få til en lokalbussordning som er bedre tilpasset innbyggernes behov enn dagens tilbud er. En av gruppene som vil nyte godt av en forbedret lokalbussordning mellom knutepunktene i kommunen, er ungdom og barn som trenger skyss til trening og fritidsaktiviteter.

4.Kommunestyret ber administrasjonen foreta en gjennomgang av tilbudet til innbyggerne med tanke på utplassering av offentlige søppelkasser i rekreasjonsområder og på strekninger med stor allmenn ferdsel. Det bes også om at det gjøres en henvendelse til ROAF om at det er ønskelig fra kommunens side at hageavfall blir håndtert lokalt på ROAFs anlegg allerede fra våren 2017.

5.Kommunestyret ber administrasjonen legge ut på internett en oversikt over ledig hallkapasitet i kommunen med særlig fokus på tidsrommet mellom skoledagens slutt og tidlig ettermiddag, slik at idrettslag og organisasjoner kan gjøre seg nytte av hallene og gymsalene også i dette tidsrommet.

 


  • Se kommunestyremøtet fra 14.desember 2016 på web-tv: HER

  • Les MDGs budsjett-tale HER.