Ja til at Lørenskog kommune skal bestå!

Fotocredit: MDG Lørenskog (LKF)

SISTE: Faren over for denne gang! Det er nå bestemt fra høyeste hold at Lørenskog ikke er blant de kommunene som blir tvangssammenslått. Dermed vil den bebudede folkeavstemminga i Lørenskog ikke bli avviklet. Miljøpartiet De Grønne er glad for at resultatet er at Lørenskog får bestå som egen kommune!

 

30. januar 2017

Regjeringa la våren 2014 fram «Kommunereformen – meldingsdel i kommuneproposisjonen 2015», der det redegjøres for hvordan man har tenkt å gjennomføre en reform av kommuneinndelingen. Landets kommuner ble invitert til å delta i prosessen med å vurdere om det kunne være aktuelt å slå seg sammen med nabokommuner.

Lørenskog kommunestyre har behandlet saken flere ganger, og kommunestyret har vedtatt at man ønsker at kommunen også i framtida skal bestå som egen kommune. Fylkesmannen i Akershus har imidlertid kommet med et konkret forslag om sammenslåing av Lørenskog med Skedsmo, Fet, Rælingen, Sørum og nordre Enebakk (med opsjon på at også Nittedal kan innlemmes), og dette har ført til at kommunestyret ønsker å arrangere en folkeavstemming for å høre innbyggernes mening i saken.

Lørenskog er en kommune robust nok til å fortsette å stå på egne bein!

På tampen av 2016 ble det derfor vedtatt at en folkeavstemming basert på fylkesmannens

anbefalingsalternativ skal avholdes mandag 6.mars med mulighet for både elektronisk stemmegivning og å avgi stemme ved personlig oppmøte i stemmelokale. Etter forslag fra Miljøpartiet De Grønne ble det bestemt at alle som fyller 16 år i løpet av 2017 vil ha stemmerett i denne folkeavstemminga.

På sitt årsmøte 28.januar 2017 gjentok Miljøpartiet De Grønne det man gikk til valg på for perioden 2015-2019, nemlig at Lørenskog skal bestå som egen kommune:

Årsmøtet i MDG Lørenskog anser at fylkesmannens forslag til kommunesammenslåing ikke har tatt utgangspunkt verken i forutgående sonderinger på Romerike eller et samstemt politisk miljø som anser Lørenskog for å være robust nok til å fortsette å stå på egne bein. Miljøpartiet De Grønne anbefaler derfor innbyggerne å stemme ned dette forslaget i folkeavstemminga 6.mars.