Fikk kommunestyret med på en verneplan for matjorda i Lørenskog

Fotocredit: MDG-grafikk

Under framlegginga av Perspektivmeldinga for 2019-2022, la Miljøpartiet De Grønne fram et tilleggsforslag til votering under sitt innlegg.
Gruppeleder Lisa Kara Fröyland understreket viktigheten av å passe på den dyrebare matjorda i kommunen nå når vi er i ferd med å utvikle Lørenskog til et urbant sentrum.

 

21. juni 2018

Miljøpartiet De Grønne valgte i sin innledning rundt den framlagte Perspektivmeldinga for perioden 2019 til 2022 å fokusere på at politikernes iver etter å urbanisere Lørenskog ikke må komme i veien for å bevare eksisterende grøntstruktur  – og at matjord ikke skal ofres.

-Hvis Lørenskog skal stå ved ambisjonen fra perspektivmeldinga om at «Lørenskog skal være en grønn kommune», må vi som politikere stå rakrygget i all urbaniseringen og verne om de verdiene som faktisk er attraktive både for tilflyttere og allerede etablerte lørenskauinger: Nærhet til skogholt, gressbakker, tjern og naturlig vegetasjon – utover ungtrær i utkanten av asfalt og brolagte torg. Vi må tørre å erkjenne at naturen ikke «er i veien» når vi skal bygge og utvikle kommunen, til glede for dagens lørenskauinger og kommende lørenskauinger, både i nær og i fjern framtid.

Følgende tilleggsforslag fra Miljøpartiet De Grønne fikk flertall i kommunestyret 20.juni 2018:

«Rådmannen bes sette i gang et arbeid for å kartlegge kommunens matjordressurser og lage en verneplan for denne ikke-fornybare ressursen.»