Årets siste kommunestyremøte vedtok et grønnere budsjett

Fotocredit: Lørenskog kommune web-tv 13.12.17

Årets siste kommunestyremøte ble avholdt onsdag 13.desember 2017, og tradisjonen tro var det den store budsjettdebatten over neste års kommunebudsjett som stod på dagsordenen. Hver gruppeleder fikk 10 minutter til å innlede om sine disposisjoner, og som tidligere praksis tilsier, så talte MDG som parti nr.4 ut fra størrelsen i kommunestyret.

Mer om budsjettet og verbalforslagene kommer.
I mellomtida: Her kan du lese gruppeleder Lisa Kara Fröyland sin tale på vegne av den grønne gruppa i kommunestyret.

13. desember 2017

Ordfører,

Jeg er stolt over å kunne stå her som gruppeleder for Miljøpartiet De Grønne i Lørenskog og erkjenne at vår tilstedeværelse i lokalpolitikken har medført at Lørenskog har tatt noen viktige skritt i retning av å møte framtida på riktig måte. Verden blir stadig mindre etter hvert som teknologien gir oss større rekkevidde, og samtidig kommer verden tett på oss. Vi er stolte av Lørenskog som den trygge basen vår som lørenskauinger, og de fleste av oss er glade for at vi fikk bestå som kommune og at vi overlevde kommunereformen i denne omgang.

Hvis vi løfter blikket litt utover kommunegrensa, lar julestemningen synke i oss og tenker på hvor heldige vi er, kan vi samtidig se at vi er i en unik situasjon her i Norge, og her i Lørenskog. Mens branner, vulkaner, oversvømmelser og stormer herjer i utlandet, og våre landsmenn i sør, vest og nord kjenner på naturkreftene i hverdagen, er vi her i lille Lørenskog forskånet for de store ødeleggelsene og de store påkjenningene på lokalsamfunnet. Selv om verden har kommet nærmere oss gjennom nettavisenes øyeblikkelige oppdateringer og mobilens pushmeldinger med nyheter, er vi her i Lørenskog i den luksus-situasjonen at vi føler trygghet og stabilitet. Vi trenger ikke frykte morgendagen. Lørenskog er et trygt sted å bo.

Med denne erkjennelsen i bakhodet kan det være vanskelig å se at man må gjøre noe særlig annet enn å bare holde en hånd på roret og styre skuta videre langs samme trygge lei. Mer av det samme, som har brakt oss der vi er i dag. Da vil vel framtida være sikret?

Ordfører,

Det er dessverre ikke slik at vi kan garantere for framtida ved hjelp av gode erfaringer med fortida. Derimot er det viktig å ha et åpent blikk framover, og med et realistisk utgangspunkt tenke at man skal benytte erfaringer fra fortida til å bygge framtida ved hjelp av den forente kunnskapen vi sitter på – og det vi vet om mulige framtidsscenarier.
*

Forandring er noe mange frykter. Selv om Lørenskog har vært forskånet for forandringer av den katastrofale og samfunnsomveltende sorten, er alle byggekranene i kommunen daglige påminnelser om den utviklingen kommunen er inne i. Lørenskog er i forandring. Vi vil fremdeles eksistere som kommune innenfor de kommunegrensene vi er vant til, men vi ser at det vil komme bomstasjoner inn mot Oslo, vi ser at nye boligfelter utvikler seg på steder der vi var vant til en annen horisont, og vi ser at nye skoler vokser fram som følge av at innbyggertallet øker her i kommunen. Dette er forandringer som alle er med på å gjøre hverdagen god også for framtidas beboere i kommunen. Status quo er ofte ikke det rette virkemiddelet for å holde på Det gode liv i lengden. Både ytre og indre rammebetingelser endrer seg. For å beholde det gode ikke bare akkurat i øyeblikket, men også på lang sikt, er det ofte en betingelse at man klarer å gjøre de riktige langsiktige valgene som vil sikre status quo på lang sikt.

*

I de to årene Miljøpartiet De Grønne har sittet i kommunestyret, har vi fokusert på å gjøre de små grepene som vil ha stor effekt på lang sikt. Verden er i forandring der ute, og vi må tilpasse oss verden for å kunne legge til rette for at et Lørenskog i forandring også skal være et godt sted å bo, uansett alder og bakgrunn, uansett livssyn og levemåte, uansett visjon for framtida.

Begrepet «Det grønne skiftet» er ikke lenger nytt og ukjent for folk. «Det grønne skiftet» har etablert seg i folks bevissthet som en nødvendighet for Det Gode Liv også i framtida. En av verdens store tenkere, den franske filosofen Jean-Paul Sartre uttalte at «L’enfer, c’est les autres», som kan oversettes til «Helvetet, det er de andre». Tolker man dette inn i samfunnsdebatten, ser man at det ofte er slik at det føles behagelig å lene seg tilbake og la andre ta seg av grovarbeidet. Hvorfor skal vi som daglig pendler inn til Oslo for å jobbe, betale i dyre dommer gjennom nye bomstasjoner? Hvorfor kan ikke noen andre betale for vår bilkjøring? Det er lett å være imot det som har en kollektiv god hensikt, men som på kort sikt ikke gagner en sjøl.

*

Miljøpartiet De Grønne er glad for at Lørenskog kommune tar ansvar. Lørenskog har nå tilsluttet seg Transparency International og ønsker gjennom sitt forholdsvis nye innkjøpsreglement å motarbeide korrupsjon og fremme etisk bevissthet og rettferdig handel som prinsipp. I 2018 blir kommunen også formelt en Fair Trade-kommune. Dette er et godt fundament å ha i bunnen for driften av en kommune.

Vi er også glade for at det ser ut til å være flertall for at det i utbyggings-kommunen Lørenskog framover skal være slik at alle nye utbyggingsprosjekter skal ledsages av et klimabudsjett når det legges fram for politikerne, slik at man lett kan se hvilke kortsiktige og langsiktige konsekvenser en utbygging vil ha med tanke på det lokale økologiske fotavtrykket. Miljøpartiet De Grønne er stolte av å være en del av et flertall her i kommunen som ønsker å gjøre kommunen til en foregangskommune innenfor Det grønne skiftet. At klimaregnskap skal integreres i utviklingen av kommunen, er i så måte et naturlig og ikke minst viktig grep som viser vilje til å sette handling bak de fine ordene.

*

Ordfører,
Jeg nevnte innledningsvis at små tiltak ofte har stor effekt. Miljøpartiet De Grønne lanserer i denne budsjettdebatten en rekke små retningsjusteringer som understøtter visjonen om et godt Lørenskog å bo i også i framtida. Støy er dessverre en utfordring i en kommune som huser mange meter med motorvei og andre støykilder, og Miljøpartiet De Grønne vil be om at det lages en oversikt over  behovene for støyreduserende tiltak i kommunen. Retten til nattero er én ting, men frihet fra støy ellers også burde være en målsetning for kommunen på vegne av innbyggerne.

Utbyggingskommunen Lørenskog har også en jobb å gjøre med å beskytte flora og fauna både mot skadelig inngripen, men også mot fremmede arter som kommer utenfra og fortrenger det naturlige lokale mangfoldet. Miljøpartiet De Grønne vil derfor at det skal utarbeides en plan for håndtering av svartelistede og rødlistede arter i kommunen. Samtidig vil vi be rådmannen fremme en sak i løpet av 2018 med sikte på å innføre et forbud mot bruk av helse- og miljøskadelige sprøytemidler i regi av kommunen. Vi ønsker også å legge til rette for naturens egen livssyklus ved at Lørenskog skal ha en aktiv rolle i å hegne om nyttevekster i kommunens grøntarealer som har som funksjon å stimulere det biologiske mangfoldet generelt, og legge til rette for at humlene skal trives og kunne gjøre sin jobb i lokalmiljøet til glede for oss alle.

*

Av andre ting Miljøpartiet De Grønne foreslår av tiltak, som vi håper å få hele kommunestyret med oss på, er en del miljøtekniske forordninger som vil gi en mer miljøvennlig, klimariktig og framtidsrettet slagside på bygningsmassen i tida som kommer. I så måte skal kommunen legge til rette for at nye kommunale bygg skal ha drenerende dekke på taket, for å kunne ta unna for den varslede økte mengden regnvann i årene som kommer. Bruk av massivt tre fases inn som en av kommunens foretrukne byggematerialer, og det må vurderes å innlemme solenergi som energikilde for nye bygg i kommunen, for eksempel gjennom bruk av solenergiabsorberene takpaneler.

*

Ordfører,

I stortingsvalgkampen tidligere i år hadde Miljøpartiet De Grønne som sitt gjennomgående slagord «Ta vare på framtida». Overrasket over at ingen hadde tenkt på et slik slagord før, vurderer vi nå sterkt å videreføre det inn i alle framtidige valgkampen, både nasjonalt og lokalt. Det er jo det alt koker ned til: Å ta vare på framtida på vegne av framtidige generasjoner – enten de befinner seg i Lørenskog, eller i en sammenslått kommune langs norskekysten, eller i regnskogen i Amazonas.
For ikke å være smålige – vi er tross alt i samme båt – deler vi imidlertid gjerne dette slagordet i årene som kommer med ALLE som har lyst til å benytte seg av det. Det er jo engang slik at vi alle, noen innerst inne og andre litt mer åpenlyst, ønsker å ta vare på lokalmiljøet og ta vare på miljøet – til beste for våre etterkommere.

Med dette håper vi å mane til støtte for våre tiltaksforslag.

Takk.