MDG ønsker å ta vare på matressursene i Lørenskog

Fotocredit: Lørenskog kommune web-tv 20.06.2018

MDG har jobbet for å få på dagsorden en gjenbruksprofil i kommunen og en ordning med redistribusjon av mat som ellers blir kastet. I det siste kommunestyremøtet før sommeren, onsdag 20.juni, kunne Miljøpartiet De Grønnes gruppeleder Lisa Kara Fröyland glede seg over at saken omsider var på dagsordenen.

21. juni 2018

Miljøpartiet De Grønne uttrykte glede over endelig å få saken opp og fram i lyset, og berømmet administrasjonen for å se hele spektret med GJENBRUK i sammenheng i sakspapirene som politikerne hadde fått til kommunestyremøtet.

Gruppeleder for MDG påpekte fra talerstolen at gjenbruk og redistribusjon av mat ikke er et forretningskonsept som skal gi en tradisjonell økonomisk fortjeneste som kan fastsettes i kroner og øre og tas utbytte fra. Verdien av slike ordninger har vi sett eksempler på både i Norge og i utlandet, og verdien er så mye større enn bare tall på et papir. Samtidig har det vist seg å være samfunnsøkonomisk lønnsomt å redistribuere mat.

-Samfunnet har de senere årene blitt seg mer bevisst hvilke ENORME ressurser på avveie matkasting er, sa Fröyland som minnet kommunestyret om at det allerede er satt av kr 300.000 for inneværende år til en igangsetting av en matredistribusjonsordning.
-Miljøpartiet De Grønne ønsker å la maten komme samfunnet til gode ved å gi maten en liten renessanse gjennom redistribusjon i en matsentralordning.

Miljøpartiet De Grønne la fram et tilleggsforslag til rådmannens innstilling om å ta informasjonen om mulighetsstudien til orientering:

Kommunestyret ber om at det legges fram en sak for kommunestyret over sommeren om en matsentral med utgangspunkt i NITORs lokaler og et sysselsettingstiltak i samarbeid med NAV.

Tilleggsforslaget fra MDG fikk flertall 26 mot 21 stemmer.