Kun MDG er skeptisk til boligprosjekt mellom bilstøy og togstøy

Fotocredit: MDG

I kommunestyret 9.februar 2022 gikk MDG aktivt og engasjert inn for å få støtte til å sende prosjektet for boligbygging mellom toglinja og Marcus Thranes vei ved Lørenskog stasjon tilbake til administrasjonen for et forsterket fokus på støy- og vibrasjonsproblematikk.

-Som politikere skal vi stå rakrygga i våre avgjørelser, framholdt gruppeleder Lisa Kara Fröyland, som flere ganger tok ordet i saken fra den digitale talerstolen.

10. februar 2022

Faksimile fra Romerikes blad 09.02.2022

MDG hadde et motforslag om IKKE å banke igjennom byggeplanene, men i stedet ta en ny kvalitetssikringsrunde. Forslaget fikk 8 stemmer, mens 39 representanter stemte imot.

– Det var ikke uventa, innrømmet MDGs gruppeleder etter at kommunestyremøtet var over.
-Likevel er det skuffende at de andre partienes representanter lever godt med å vedta et boligprosjekt med såpass usikre rammebetingelser. 

I Støynotatet som lå som vedlegg til kommunestyresaken om boligbygginga, nevnes uttrykket «sum-/flerkildestøy», siden området er utsatt for støy fra flere kilder, både biltrafikk og togtrafikk. Summen av flere støykilder fins det per i dag ikke noen offisielle grenseverdier for, opplyses det. Forklaringa er at støy fra tog og støy fra veitrafikk anses å gi så ulik grad av ubehag, at grenseverdiene er nødt til å settes etter forskjellige skalaer for ubehag. Bare her ligger det et usikkerhetsmoment.

Flere steder i sakspapirene kan man både lese i klartekst og lese mellom linjene at det har vært vanskelig for administrasjonen å jobbe fram et brukbart bokonsept på ordre fra politikerne. Man har gått mange runder med utbygger for å ende opp med det utkastet som ble sendt politikerne. Det er ikke uten en viss dose faglig skepsis:

«Kommunedirektøren er i prinsippet skeptisk til å tillate at arealer av betydning med støynivå over gul støysone kan regnes med i minste uteoppholdsareal, men har tillatt denne bestemmelsen i dette planforslaget da det ellers virker vanskelig å tillate boligformål på tomta.»

(fra vedlegg 22 i saken)

 

I 2011 publiserte Verdens helseorganisasjon (WHO) en rapport hvor det for første gang ble kartlagt hvor mange friske leveår som går tapt på grunn av trafikkstøy. Det anslås at minst en million år med god helse årlig går tapt i Vest-Europa som følge av støy. I tillegg er forstyrret nattesøvn blant de alvorligste helsevirkningene av trafikkstøy. Også andre støykilder kan forstyrre nattesøvnen. En av tjue nordmenn opplever søvnforstyrrelser på grunn av støy. Langvarig irritasjon over støy kan påvirke utvikling av sykdom, spesielt hos de som ellers er disponert for sykdom. Det er påvist at støy kan gi kortvarige fysiologiske forandringer som er typisk for psykisk stress. Stress kan brukes som beskrivelse på kroppens økte beredskap på grunn av en ytre belastning. Stress kan være en medvirkende årsak til forskjellige helseplager, for eksempel muskelspenninger og muskelsmerter, som er svært vanlige årsaker til sykmelding og uførhet. Det foreligger også en rekke undersøkelser som viser forhøyet risiko for forhøyet blodtrykk og utvikling av hjertesykdom (Norsk forening mot støy, 2022).

MDG valgte å legge inn følgende protokolltilførsel til saken:

MDG føler behov for å presisere hvor viktig det er at politikerne ikke forhaster seg i denne og liknende saker, der bokvaliteten til innbyggerne ser ut til å måtte lide. Det er ingenting som tilsier at det i denne utbyggingssaken skal legges opp til et tidsskjema som kommende beboere vil måtte betale sin pris for, og som vi politikere vil kunne angre. Vedlegget med presiseringer som kom sist i denne saken (vedlegg 22) viser jo nettopp hvor kompleks saken er for både administrasjonen og politikerne. Det er mye usikkerhet rundt hvordan bokvaliteten vil framstå i praksis for dem som etter hvert vil flytte inn der. Retten til en god natts søvn er så grunnleggende i oss nordmenn at vi tar den for gitt. Vi politikerne er nødt til å være voktere av denne retten på vegne av innbyggerne. I tillegg vet vi for lite om hvilken effekt vibrasjoner i grunnen over tid har for den samme opplevde bokvaliteten, spesielt når grunnforholdene akkurat her ikke er gjort detaljert rede for ennå.


Kilder:

  • Kommunestyrets sakspapirer 09.02.2022, Sak 005/22 Detaljreguleringsplan 2016-6 Marcus Thranes vei 2-6 (2.gangs behandling),

https://www.lorenskog.kommune.no/innsyn.aspx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2020080982&scripturi=/innsyn.aspx&skin=infolink&Mid1=19803&

  • Norsk forening mot støy, hentet 30.01.2022,

http://www.stoyforeningen.no/Helse-og-stoey/Situasjon-stoey-og-helse/Helseskader