Hva er grunnlaget for det grønne samarbeid i Lørenskog?

Miljøpartiet De Grønne og påtroppende varaordfører Ernst-Modest Herdieckerhoff kommer garantert til å gi Lørenskog mange grønne dager framover!
Fotocredit: MDG2015/LKF

Grunnlaget som Ap, MDG, SV, Vog Lørenskog i våre hjerter skal styre Lørenskog kommune etter for perioden 2015-2019, ble vedtatt av partiene i et møte onsdag kveld 23.september. Les avtalen her.

 

24. september 2015

Politisk samarbeidsavtale

Samarbeidspartiene er enige om å samarbeide og samordne seg med sikte på å skape flertall i formannskap og kommunestyre for budsjetter og økonomiplaner. Dette arbeidet skal baseres på å ha en sunn og forsvarlig kommuneøkonomi.

Partene er enige om at eiendomsskatten på næringsbygg skal videreføres i perioden. Lørenskog AP, MDG, V og LIV er enige om at det ikke skal innføres eiendomsskatt på boliger i perioden. Lørenskog SV står fritt til å fremme forslag om dette, men inntekter fra eiendomsskatt på bolig inngår ikke i salderingen av felles budsjetter.

Samarbeidspartiene er ellers enige om følgende saker som del av det politiske grunnlag:

▪️Lærertettheten skal økes etter en nærmere definert opptrappingsplan.
▪️Tjenester innen helse- og omsorgssektoren skal utføres i kommunal regi eller av ideelle non-profittorganisasjoner.
▪️Kommunens planer skal gjennomgås og vurderes ut fra en bærekraftsperspektiv.
▪️Lørenskog skal bestå som egen kommune.
▪️Nei til økt søndagsåpning.
▪️Markagrensa skal bestå og matjord skal ikke bygges ned i nye reguleringsplaner,
▪️En eventuell utredning av nasjonalpark i Østmarka støttes.
▪️Kommunen skal utarbeide et forpliktende klimaregnskap, konsekvenser for klima og miljø skal vurderes i all kommunal planlegging og i kommunale saksfremlegg.
▪️Lørenskog skal ta sin del av ansvaret for å bosette flyktninger/mennesker med innvilget asyl.
▪️Det skal jobbes for etablering av andelshager, parselllhager, skolehager og «grønne tak» i Lørenskog.
▪️Minst 15 % økologisk mat i kommunale kantiner og institusjoner i løpet av perioden.
▪️Kjøttfri dag skal prøves ut i kommunens kantiner.
▪️Utbredelse av ensomhet blant ulike grupper skal kartlegges med sikte på å utarbeide en handlingsplan.
▪️Det skal utarbeides en plan for bygging og vedlikehold av gang- og sykkelveier i kommunen, inklusive vinterbrøyting og strøing. En viktig del av dette er å utvikle et sammenhengende og trygt gang- og sykkelveinett gjennom kommunen og i regionen både for tursyklister og sykling til jobb og skole.
▪️Det skal etableres flere ladestasjoner for el-biler ved offentlige bygg i kommunen.
▪️Det skal etableres en tiltaksplan for bekjempelse av svartelistede og bevaring av rødlistede arter.
▪️Det skal etableres et aktivitetssenter for eldre.
▪️Jobbe for støy- og fartsregulerende tiltak i kommunen. Vi skal følge opp problematikken knyttet til støy fra Feiringveien.
▪️Jobbe for en god utforming av Skårersletta som miljøgate.
▪️Jobbe for en god lokalbussordning i kommunen.
▪️Begrense utbyggingen i Fjellhamar sentrum sammenlignet med tidligere planer.
▪️Jobbe for forlengelse av T-banen til Lørenskog.
▪️Sikre bevaring av grønne lunger og korridorer i boligområder.
▪️Kartlegge og sikre lett tilgang til marka for fremtiden.
▪️Ha en god og variert boligbygging i Lørenskog. Uteområdene skal ha god kvalitet, og naturlig terreng og vegetasjon bør bevares.
▪️Bygge seniortun, for eksempel i tilknytning til Dovre.