Fjellhamar-området: Quo vadis?

Fotocredit: MDG2015/LKF

Fjellhamar velforening har engasjert seg mye og lenge i hvordan lokalmiljøet skal utvikle seg de kommende årene. Fjellhamar skole eksisterer på overtid i sin nåværende form, med for mange elever og dårlige bygninger. Når Icopal-bedriften flytter ut av sitt område, vil et enormt areale mellom dagens Fjellsrud og Fjellhamar skoler åpne seg for mulig utbygging av boliger, skole, barnehage og infrastruktur i tilknytning til toglinja mellom Oslo og Lillestrøm. Søndag 6.september kl.18 arrangeres det folkemøte på Fjellhamar stadion, der alle partiene er invitert til å komme og fortelle hvordan de ser for seg å utvikle området videre i årene framover. Miljøpartiet De Grønne stiller med sin listekandidat Snorre Sletvold.

 

Her er spørsmålene partiene har fått på forhånd, og svarene som Miljøpartiet De Grønne har gitt:

 

SPØRSMÅL 1:
Fjellhamar vel ønsker å få illustrert et innbyggeralternativ i mulighetsstudien. Krav til dette alternativet er maks 500 boliger i maks 3-5 etasjer på Icopal-tomten (Fjellhamar sentrum). Det må inngå ny barneskole, barnehage, lekeplass, torg, bevaring av store deler av Icopaljordet (området nærmest toget kan bebygges) og utearealskravene i kommuneplanen bør følges. Alternativet må ta hensyn til eksisterende bebyggelse og sørge for gode solforhold og lave høyder mot eksisterende villaområder.Vil ditt parti fremme eller stemme for at kommunen må utrede et slikt alternativ (svar ja eller nei)?

 

MDG:
Ja, vi vil utrede. For Miljøpartiet De Grønne er det viktig at en utbygging søker å ivareta Icopaljordet slik det er i dag, at utearealskravet følges, og at byggehøyden begrenses. Det er viktig å bygge lavt og lage et fungerende lokalmiljø der viktige funksjoner som barnehage og skole, lekeplass og sosiale møteplasser finnes der folk bor.

 

SPØRSMÅL 2:
Om utbyggingene gjennomføres som planlagt, vil folketallet på Fjellhamar dobles, det vil få enorme konsekvenser for lokalsamfunnet. Befolkningen på Fjellhamar er veldig bekymret for hvordan utbyggingen vil påvirke fremtiden. Hva vil ditt parti konkret gjøre for å ta hensyn til oss som allerede bor her?

 

MDG: En fortetting av nye områder vil det bli, men det er mange hensyn å ta. Vi ønsker gode bomiljøer, og det handler også om at det ikke skal bygges for høyt, at det skal være en godt utbygd infrastruktur og et levende nærmiljø. Vi må ta hensyn til at halvparten av året er det lav sol, og den skyggekastinga som er en realitet, må vi ta hensyn til. Å lage modeller for dette, vil gi et godt oversyn over de faktiske forhold vi står foran.

 

SPØRSMÅL 3:
Mange har uttrykt at de er redd for at hensynet til utbygger og ønske fra sentrale myndigheter om å bygge mest mulig boliger, veier tyngre enn hensynet til oss som allerede bor her, og bokvalitet for hele lokalsamfunnet også etter utbyggingen. Hva mener ditt parti om dette?

 

MDG: For MDG er det ikke om å gjøre å bygge flest mulig boliger. Man må se nybygg i sammenheng med eksisterende bebyggelse ved utforming av nye boenheter. Det er viktig at man ivaretar tilgang på sol og har utfordringene med støyresonnans ved bygging tett og høyt med i vurderinga av form og plassering. Utbyggingsområdet ligger for øvrig ideelt plassert med nærhet til tog, og dette vil være måten man bygger for framtida. Når Ahus-banen kommer, vil den også være et viktig moment oppi det hele.

 

SPØRSMÅL 4:
Utvikling og utbygging av Fjellhamar kan bli bra dersom den begrenses til et nivå som er bærekraftig for hele lokalsamfunnet. Fjellhamar Utvikling påstår at de har en smertegrense på 1500 boliger (kilde: skole-KVU), mens Fjellhamar Vel mener lokalmiljøet har en smertegrense på 500 nye boliger (ca 1200 nye innbyggere). Hva tenker ditt parti om antall nye boliger på Icopal-tomten?

 

MDG:
Vi ønsker ikke å låse oss til et bestemt antall, men vi vil frede grøntarealet i utkanten for utbygging, slik at parkområdet kan bestå som en videreføring av dagens rekreasjonsareale. Det er også viktig at man sammenlikner antallet boenheter og –typer med sammenliknbare prosjekter andre steder, slik at man får et forhold til tallene, og ikke bare kaster ut et tall i debatten. En grundig forprosjektering og planlegging, der utbyggingen av boenheter ledsages av en omfattende plan for videreutvikling av skole, barnehage og infrastruktur er viktig for Miljøpartiet De Grønne for å skape et helhetlig lokalmiljø som fungerer som et positivt tilskudd til kommunen generelt og Fjellhamar-området spesielt, og ikke er en belastning på de offentlige tjenestene som følge av underdimensjonering.

 

SPØRSMÅL 5:
Kommunen har en kjempegjeld i dag og har hatt store overskridelser på sine byggeprosjekter. Ved maks utbygging er det behov for å bygge 9 parallelle barneskoletrinn på Fjellhamar og 4 parallelle ungdomsskoletrinn. Har kommunen råd til dette og til andre nødvendige infrastrukturkostnader? En reduksjon i antall boliger vil gi redusert skolebehov og er det lokalbefolkningen mener er det beste alternativet både for kommuneøkonomien og for lokalsamfunnet. Hva mener ditt parti om dette?

 

MDG:
Ny skole i området må man ha uansett. At man tar høyde for framtidig befolkningsøkning, vil være naturlig i så måte. Skole, barnehage og annen nødvendig infrastruktur må være på plass før boliger tas i bruk. Hele området må sees i et 20-årsperspektiv og dermed vil også kostnader spres over flere skatteår. Det konkrete antallet boliger er noe vi må se nærmere på og få utarbeida prognoser og modeller for å få et godt overblikk over før en endelig avgjørelse tas.

 

 

SPØRSMÅL 6:
En ny rapport konkluderer med at vekstkommuner får høye utgifter knyttet til veksten og at økningen i skatteinntektene ikke står i forhold til investeringene som må gjøres for å tilfredsstille innbyggernes behov. Fjellhamar Utvikling har markedsført økte skatteinntekter ved høy utbygging, men totalkostnadene for kommunen er ikke synliggjort. Har kommunen kontroll på alle framtidige utgifter knyttet til de store utbyggingsprosjektene? Hva vil ditt parti gjøre for å ta ansvar for kommuneøkonomien?

 

MDG:
Lokalt tjenestetilbud i henhold til befolkningsprognoser må planlegges inn i regnestykket. Allerede i dag er kommunen bakpå når det gjelder skoleplassutvikling. Miljøpartiet De Grønne ønsker i utgangspunktet å redusere gjeldsbelastningen per innbygger i kommunen. En ansvarlig økonomisk politikk for framtida kan ikke basere seg på låneopptak i det uendelige, slik sittende makthavere i kommunen har latt til å tro.

 

 

 

 

6. september 2015