Fotocredit: MDG

Arealplanen er nå på høring (sept-nov 2022)

MDG har spilt en aktiv rolle i å harmonisere Kommuneplanens arealdel til et grønnere og mer framtidsrettet rammeverk i tråd med befolkningens ønske. Lørenskauingene vil at Lørenskog først og fremst skal være et godt sted å leve – ikke bare et godt sted å bygge.

28. september 2022

I kommunestyremøtet onsdag 21.september 2022 var den store saken politikernes forslag til tillegg og endringer i administrasjonens utkast til Arealplanen (se Faktaboks). MDG hadde en rekke forslag til justeringer av ordlyd og føringer, i tråd med ønske om å gjøre planen til et best mulig styringsverktøy framover for en kommune som ønsker å være i førersetet på å være GRØNN, TRYGG og MANGFOLDIG (Lørenskogs offisielle slagord).

Her kan du følge opptaket fra kommunestyrets behandling av arealplanen i møtet onsdag 21.sept 2022.

Kommuneplanens arealdel er på høring fram til 13.november 2022 og kan leses her. Både organisasjoner, foreninger og enkeltinnbyggere kan komme med sine høringsinnspill innen fristen, og alt vil deretter komme på politikernes bord til endelig behandling og vedtak. Det er ventet at planen vil bli tatt opp til vedtak i kommunestyremøtet i mars 2023.

 

FAKTA OM KOMMUNEPLANEN

  • Arealplanen er del 2 av kommunens øverste plan, Kommuneplanen. Del 1 er Samfunnsdelen, som ble vedtatt i kommunestyret i 2021. Sammen utgjør de to delene det styringsdokumentet som alle andre planer i kommunen skal underordne seg, og Kommuneplanen er i praksis kommunens grunnlov. 
  • Kommuneplanen skal vurderes for revidering under hver kommunestyreperiode til tross for at hver nye kommuneplan formelt vedtas for en 12-årsperiode. Gjeldende Kommuneplan ble vedtatt våren 2015 av det kommunestyret som gikk av høsten 2015, så for perioden 2015-2019 fikk ikke sittende kommunestyre påvirke kommunens øverste planverk. Kommunestyret som sitter for perioden 2019 til 2023 (sept) kommer til å vedta ny kommuneplan ca.mars 2023 - kun måneder før kommunestyret avløses av et nyvalgt kommunestyre i forbindelse med lokalvalget 11.september 2023.
  • Kommuneplanutvalget ble nedsatt bestående av gruppelederne i alle partiene i kommunestyret for å jobbe fram en enighet om de store linjene til ny arealplan før administrasjonen sydde sammen strøtanker og samtaler til et utkast presentert for politikerne i et internt møte 30.august 2022 og tatt opp til votering med politiske tillegg og endringer i kommunestyret 21.september 2022.
  • Kommuneplanen skal gjelde for perioden 2023-2034.